ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಚನಬಸಮ್ಮ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ೫೮೦ ೦೩೧, ಕನಾ೯ಟಕ, ಭಾರತ.

[ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ನವದೆಹಲಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು]
English

This website could be viewed best in "MOZILLA FIREFOX". DOWNLOAD MOZILLA HERE

AchievementsNational Level Exhibition:

25th & 26th MARCH – 2011, FR. Concejcao Rodrigues College of Engg., Mumbai
Mr.Sharukh Shaikh and Mr.Kushalkumar Shirur, 2nd Prize for "Face Guided Weel Chair"


Best Boy :


C Vishwas selected as Best boy for the academic year 2011-2012


ISTE Student Chapter Award :


College has won the Best State level ISTE Student Chapter award for the
academic year 2004 - 2005.Third Rank :

Mr. Shahnawz of 3rd Year Automobile has secured
3rd Rank to the State in the Annual Examination - 2005.Gold Medal :

Shri. M. A. Badni,    M. Tech
Sl.Gr. Lecturer of Mechanical Engg. Department

has secured a GOLD MEDAL in the M. Tech. in Computer Integrated Manufacturing.QIP :


24 Lecturers are sponsored for the M. Tech. under QIP.Sports Meet :


Successfully conducted 31st state level inter polytechnic sports meet.
.